Blog
+420 220 407 407 info@t4u.cz Stanley Stella Textile catalogue

Zásady ochrany osobních údajů

1.                   Správce osobních údajů

1.1.             Správce osobních údajů T-SHIRTS 4U s.r.o., IČ 63986515, se sídlem Vaníčkova 315/7, Praha 16017, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze, C 38359, (dále jen „správce), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2.             Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3.             Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.t4u.cz (dále jen „internetové stránky).

1.4.             Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2.                   Zpracovávané údaje

2.1.             Správce zpracovává pouze a jen údaje o IP adrese, ze které návštěvníci přicházejí na internetové stránky. Tato IP adresa není nijak spjata s žádnou osobou, nelze ji podle tohoto identifikovat, nejedná se tak de facto o osobní údaj. Tyto údaje správce zpracovává pro své statistické účely a zobrazování reklam, a zpracovává je po dobu jednoho roku. Správce tyto údaje nikomu dalšímu nepředává. K údajům mají přístup pouze případní partneři T-SHIRTS 4U, kteří se zabývají marketingem a statistikou a jsou taktéž vázáni směrnicí GDPR. Účely se rozumí anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah.

2.2.             Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3.                   Práva subjektu údajů

3.1.             Podle nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:

3.1.1.        právo na přístup k osobním údajům, podle kterého má subjekt údajů právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

3.1.2.        právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

3.1.3.        právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

3.1.4.        právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

3.1.5.        právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

3.1.6.        právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

3.1.7.        právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.                   Cookies

4.1.             Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

4.2.             Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

4.2.1.        Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

4.2.2.        Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

4.3.             V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

4.4.             Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

4.5.             K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

4.5.1.        Google

4.5.2.        Facebook

4.5.3.        Twitter

4.5.4.        Seznam

4.6.             Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

5.                   Předávání do třetích zemí

5.1.             Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6.                   Informace a otázky

6.1.             Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.t4u.cz.

 

 

Privacy Policy

1.       Personal data controller

1.1.    The controller of personal data T-SHIRTS 4U ltd., VAT 63986515, with its registered office at Vaníčkova 315/7, Prague 169 00, Czech Republic, entered in the Commercial Register the Municipal Court in Prague, C 38359, (hereinafter the “administrator”), declares that all personal data processed by the controller are strictly confidential. The controller shall handle them in accordance with national and European Union law in the field of personal data protection.

1.2.    The administrator collects, stores and uses personal data in the sense of Act No. 110/2019 Coll. on the processing of personal data (hereinafter referred to as the Personal Data Processing Act), resp. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ("GDPR Regulation"). The individual purposes for which the controller processes personal data are further defined

1.3.    The administrator also collects this personal data through its website at www.t4u.cz (hereinafter referred to as the "website").

1.4.    This policy is issued by the controller so that you are sufficiently informed about what data the controller processes, for what purpose, for how long, who will have access to your personal data and what your rights are. This policy applies to all personal data collected by the controller, whether collected for the purpose of fulfilling a contractual relationship, a legal obligation, a legitimate interest, or consent.

 

2.       Processed data

2.1.    The administrator only processes data about the IP address from which visitors come to the website. This IP address is not associated with any person, it cannot be identified according to this, so it is not de facto personal data. The administrator processes this data for its statistical purposes and ad serving and processes it for one year. The administrator does not pass this information on to anyone else. Only potential T-SHIRTS 4U partners who deal with marketing and statistics and are also bound by the GDPR directive have access to the data. Purposes mean anonymized detection of website traffic, further monitoring of the number of page views, time spent on the website, the type of device from which you come to the website. We collect data in order to improve the quality of services provided and offer clients relevant content.

2.2.    The administrator is entitled to process some information automatically, for example to create statistical information about the traffic to his website.

 

3.       Rights of the data subject

3.1.    According to the GDPR Regulation, the data subject has the following rights:

3.1.1. the right of access to personal data, according to which the data subject has the right to obtain information from the controller on whether the controller processes your personal data. The administrator is obliged to provide you with this information without undue delay. The content of the information is determined by the provisions of Article 15 of the GDPR Regulation. The controller shall have the right to demand an appropriate fee for the provision of information, not exceeding the costs necessary to provide the information;

3.1.2. the right to rectification or erasure of personal data, or restrictions on the processing, according to which you have the right to have personal data that are inaccurate or incorrect corrected. If your personal data is no longer needed for the purposes for which it was collected or is processed illegally, you have the right to request its deletion. If you do not want to request the deletion of personal data, but only temporarily restrict their processing, you can request a processing restriction;

3.1.3. the right to request an explanation if you suspect that the processing of personal data by the controller is contrary to law;

3.1.4. the right to contact the Office for Personal Data Protection in case of doubts about compliance with the obligations related to the processing of personal data;

3.1.5. the right to data portability, i.e. the right to obtain personal data concerning you, which you have provided to the controller, in a structured, commonly used and machine-readable format, for more details see. Article 20 of the GDPR;

3.1.6. the right to object to the processing of personal data which are processed for the purpose of performing a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority or for the purpose of protecting the legitimate interests of the controller. The controller shall terminate the processing without undue delay, unless he proves that there is a legitimate interest / reason for the processing which outweighs your interest, rights or freedoms;

3.1.7. the right to revoke the consent to the processing of personal data at any time, if you have given the administrator consent to the processing of personal data.

 

4.       Cookies

4.1.    Cookies are short text files that a website sends to your browser. They allow the website to record information about your visit, such as the selected language, etc., so the next visit to the site may be easier and more pleasant for you. Cookies are important because without them browsing the Internet would be much more complicated. Cookies enable better use of our website and adaptation of its content to your needs; It is used by almost every internet site in the world. Cookies are useful because they increase the user-friendliness of repeatedly visited websites.

4.2.    The administrator may use the following types of cookies on the website:

4.2.1. Relational (temporary) cookies allow us to link your individual activities while browsing this website. When your browser window is opened, these files are activated and deactivated when you close your browser window. Relational cookies are temporary and all these files are deleted when you close the browser.

4.2.2. Permanent cookies help us identify your computer if you visit our website again. Another advantage of permanent cookies is that they allow us to adapt our website to your needs.

4.3.    In accordance with the provisions of § 89 par. 3 of Act no. No. 127/2005 Coll., on electronic communications, as amended, we hereby inform you that our website uses cookies for its activities, i.e. that we process your cookies, including permanent cookies.

4.4.    Internet browsers usually include cookie management. As part of your browser settings, you can probably manually delete, block or completely disable the use of individual cookies. For more information, use the help of your internet browser. If you do not allow the use of cookies, some functions and pages may not work as they should.

4.5.    We use cookies to personalize content and advertising, provide social media functions and analyze our traffic. We share information about how you use our website with our social media, advertising and analytics partners. By using the website, you agree to the connection of the following services:

4.5.1. Google

4.5.2. Facebook

4.5.3. Twitter

4.5.4. Seznam

4.6.    In order to display targeted advertising on advertising and social networks on other websites, we pass on information about your behaviour on the website to these advertising and social networks; however, we do not pass on your identification data to them.

5.       Transfer to third countries

5.1.    Your personal data will not be transferred to third countries.

6.       Information and questions

6.1.    Further information on the rights and obligations in the protection of personal data can be obtained by the data subject on the website www.t4u.cz.

 

 

 

 

To make the job order go smoothly and avoid unnecessary idle time, check in what format we need your data.
We print on T-shirts of the minimum quantity of 30 pieces of one cut and colour, regardless of their size.
Call us
+420 220 407 407
info@t4u.cz

Or write to us right now

T-SHIRTS 4U s.r.o.
Vaníčkova 315/7
Praha 6, 169 00

IČ 63986515
DIČ CZ63986515

Komerční banka, a.s.    SWIFT/BIC: KOMBCZPP
Pro platby v CZK
číslo účtu: 123-6109120257/0100  IBAN: CZ83 0100 0001 2361 0912 0257

Pro platby v EUR
číslo účtu: 123-6109180217/0100  IBAN: CZ93 0100 0001 2361 0918 0217

Pro platby v CHF
číslo účtu: 123-5422120267/0100  IBAN: CZ19 0100 0001 2354 2212 0267

Working hours: Monday-Friday, 8 a.m. - 4 p.m.
Consultation hours: Tuesday and Thursday, 10 a.m. - 3 p.m.

The company is registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Entry 20637
Business Terms and Conditions: Download here
Our terms and conditions of personal data protection can be found here.

Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team
Náš team